Publikation

Aile içi ṣiddet´te evden uzaklaṣtrma süreci ile ilgili bilgiler Informationen zum Wohnungsverweis in türkischer Sprache

Eyalet hükümeti bu konuyu önemsiyor. Bu nedenden dolayɪ
bizde çalɪṣmalarɪmɪzɪn aǧɪrlɪk noktasɪ olarak aile içindeki ṣiddete karṣɪ
mücadeleyi ele aldɪk ve bu konuyu koalisyon anlaṣmasɪ içinede
pekiṣtirdik.

Herausgeber: Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration
Publikationsart: Broschüre
Seitenzahl: 18
Publikationsdatum: 2016