Publikation

Informata mbi procedurën e përjashtimit nga banesa në rastet e dhunës shtëpiake (Wohnungsverweis albanisch)

Këshilla dhe përgjigje në pyetje të shpeshta.
• mbi përjashtimin policor nga banesa
• mbi Këshillimin
• Mbi mbrojtjen ligjore civile
• Mbi procedurën penale

Herausgeber: Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration
Publikationsart: Broschüre
Seitenzahl: 11